آخرين اخبار

» » » موسیقی بسیار زیبای عاشـُقی

  موسیقی بسیار زیبای عاشـُقی

  موسیقی بسیار زیبای عاشـُقی

  1- هَنون نـَکِرا تـَه روزیگاری نِشتا دَمی دَستی اِنتِظاری

  2- دِواشتـَه اَگِر دِل بـِه دِوِل کین تـَه کاری مِبو دَقـَه شـُماری

  3- وی مِبا تـَئی وادی ئی عِشقی میلکن واری دِلـَه بَلمَه زاری

  4- پَشی عاشـُقی خـَطِر نی یـِستـَه او نـَکـّوآ دِر اِن ره بی گـُداری

  5-حُکمی مِگی عاشـُقی بَلِد با یه گی مِگی رَسمی بی قِراری

  6- بـِپّا پَشـَه پـِرُون , پا پینِنده گیر نـَکـا بـِدَستی بَد بیاری

  7- عاشـُق کـُو بـِبه دیگِر خِلاصه اَلاّ کـُو نـَبو کـَسی تـَه واری

  8- عاشـُق مِگی با بـِه شـَرطی جونی مِگـَه نـَدیچی تـَه سَربـِداری

  9- مُخبـِربا مِگی غـُشاری دیری بیرین نی یاره تـَه پی دِماری

  10- ژین دیری مِگی دورَه کـَه هَرشو اَز بَر مِگی کـَه تـُو ژین شـُعاری

  11- حِکات وَری عاشـُق مَنِزُون با حِکاتی یَنی ناسازیگاری

  12- اِن مَستورَه چون کـُو عاشـُقونـَه دِراز مِنابو ای دَستی یاری

  13- آهی سینـَه پی دُودار وِرِتیُون شو تا بـِه صُبی هَمِش بیداری

  14- تـَه چـَش هَنه هُوم نـَشیچی منی داره مُخـُونه خـُروسی لاری

  15- هَرشومِگی دیم بـِه قِبلـَه بـِشتی هَرروزی مـِبین تـَه شووی تاری

  16- مِلا سه وِلـَه تـَه دیمی لوشون نـَفِس پی مِکـَن قـَفِس , قِناری

  17- رَمِق نِداره تـَه پا کـُو بـِشتی تـَه دست مَنِشو دیگِر بـِه کاری

  18- مِـپّـِریه مِشو تـَه دیم پی سُرخی مِمُونه خـَزُونی زَردَه زاری

   

  ------------------------------------------------

  19- تـَه سَر مِخـُوسَن فِکرَه خیالی اِنگار کـُو کِچه تـَئی آواری

  20- نارزا بنی کـُو ای وَخت بیرین شو دَستی پی اوساری اِختیاری

  21- مُمکِن داره سَر بیا بُون اِنده سَر دَنین کـَه هَر جا بنی غاری

  22- هَله دِله تونی مِثلی غـُنچن جـِر بَده مِگی با آبری داری

  23- اِنقـَد مِگی ژین کیژَه بـِتاژَن سوکه کیژَه با تـَه پُشتی کاری

  24- پا موکوتِنه تـَه دِل تـَه سینـَه مه یا کـُو مِنه سَری قِراری

  25- با ژین مِگی نـُومی دکـَه هَررو تـَه وارزه وَلی دِلـَه خـُماری

  26- اِنتِظار مِزُون خلی مُهیمّــَه مِگی بَفـَمه تـَه پائی داری

  27- ژین دور تـُو مِزُون چـُندی مِگِردَن صه اِستِره دیمی هَر مِداری

  28- دِل خـَسته مِزُون کـُو چـُندی داره آتِش مِگیرَن با ژین شِراری

  29- ژین چـَش تا هَمَن ای چـَرخی بکـّوئه ژین دوری مِشین هِزار هِزاری

  30- تـَه عِشق اَگِه کـُو راستینِکی بو اِنـَه اونی رَه تـُو دار چـِکاری

  31- هُوشتون گـَلِکی حکاتی وَختی ماکـَه ناکِرا گِله گـُذاری

  32- خـُلِـّص مِگی با , با ژینـَه وَختی طِلا دار مرین با ژین عیاری

  33- اِتیپ مِگی کـَه هَمیشـَه هُوشتون هُمپا کا مِگی باژین وِقاری

  34- نازی مِچـِلـَن او هَرچی دِربیش بریندَه , او مه تـَه خواسیگاری

  -----------------------------------------------

  35- بُووِر کـَه کـُو عِشقی سَر مِناشو مُسِلمُون و یَهود و نِصاری

  36- دُنیه دورِه وِر ای نـَردَه بـِنجـی اِن سوز مابو پَشتی اِن حِصاری

  37- توفیری نِداره پَلی عِشقی کاسِب اَگِه با یا کـُو اِداری

  38- فِکری ژُو هَمَن به دِلـَه کـَلـّه بیرین مِکِره داری نِداری

  --------------------------------------

  39- بُرمه مِگی وارزی دَمی دَستی شوری کـُو وتـَه بَجَن با زاری

  40- دَردی دِلی عِشقی وَختی مووَن غـُصَه ژُو پودَه اَسره ژُو تاری

  41- اِنگار کـُو بـِد یچـَه فیلمی هِندی ویجـِنتی مالن , دِلیپ کـُماری

  42- ای چـَش دِمِبـِسته نا لـَه جـُونی اینی پی مِشین صه چـِشمَه ساری

  43- با بُرمه رَه اِن آرَه مِچـِرخـه ناله من بیرین هه باری باری

  44- حالی عاشـُقی مِزُون چـِه جورَه اِنگار کـُو دَبـِستـَن ای شیکاری

  --------------------------------------

  45- بُند مه تـَه زِفـُون وَختی کـُو داری حِکات دِمِرن فـَصلی بُهاری

  46- تـَه دیوِنِگی اِن دِلـَه فـَصلی هَنون مِبو کـُو موسَن اوساری

  47- هُوشتـُون دِمِواز و عِشقی هُوشتـُون مَطِل نـَکِرا تا وَختی ناری

  48- مِگی هَمَه چی دِواشتـَه دِربیت وَختی مِِشـَه پئی اِن قـُماری

  49- تـَه مال و مِنال و پاکـّی هیکـَل ژون پی نـَمُونه مِگی آثاری

  50- تـَه هَر می یَه خالـَه نِوایه او او گـَرم مِنابو با اِن بُخاری

  51- وَشون کـُو بـِبه مِشو تـَه سَرپی عاشـُق بـِبیچه بَدی ناهاری

  52- وِرِنجی نی یه کـُو دَس دَقیقـَه عِشقی تـُومَه کـَه , کـَه ژین نِثاری

  53- دُو دَستی مِحا لـَه چـِه رِسَد کـُو ای دَستی بَجَن تار و سِتاری

  54- ای وَختی خوری هُمپا کا , بـِشتی ور مَزِنـَه کـَه رئی فِراری

  55- پیدا کـَه وُ بوریژ اِنجـُو نِشتا دِریا مَنِبو لـَگـَن سو آری

  56- دُنیه ای وَرِنده عِشقی ای وَر کی مِزُونه بـِنجه هَمچی باری

  57- دِزاری کـُو تـَه ژُو په واکـُونچی نـَنینا کِناری اِن دِزاری

  ----------------------------------

  58- گوشی گیرِوِر کـُو مُشتِری بو دار کی رَه ما درسی اختِداری

  59- تـَه گوشی کـُجـَه کـُجـَه نصیحت هَرچی کـُو بایون تـَرَه هِزاری

  60- وَختی کـُو تـَه گوشی هی مَنِشو چـِه نـُم نـُمکی چـِه با غـُشاری

  61- تاکی مَگـَه , دَست بـِه دَستی عُمرین نِستین دِلـَه کـَشی روزیگاری

  62- ای رو مُو رَه ما بَشـَه مِماریان خیر بنی , با اون حالی نِزاری

  63- زُنـّارَه بـِدارچـَن چـِکِرون کـُو مِربینه پیچـَه با اِن آچاری

  64- اِنگار کـُو تـَه سَر دِزار گِنابو پاکـّی بـِشیچی تـَه هوشیاری

  65- بیرین نی یَمیچون کـُو تـَه آختـَه بَلکـَن کـُو مِگی بَچـِرخـَن آری

  66- گوش هاکـَه وَلی پاک مُو حِکاتی صَبر هاکـَه تا روزی اِنتِشاری

  -------------------------------------------

  67- آوازه ِای عِشقی تـَه بَزُون کـُو بیرین مِگی شو بـِه هَر دیاری

  68- صَفه تـَرَه وارزَن چـِه قـَشِنگی یا پُر واکِرَن تـَرَه نِواری

  69- ای بـَخـُونه کـُو , مُو کاری زاره اینی بایه کـُو , سوتی قِطاری

  70- وَختی تو بَخو نِنوئی واری وَختی هیلاسن تـَه رَزی داری

  71- وَختی کـُو تـَه غـَم تـَه گـَل بَرِخصه تـُودَستی بَجَن با بُرمَه زاری

  72- تا دیوِنِگی رئی نـَمُونچی دُوگومی مِرِس بـِه ژُو کِناری

  73- اون وَخت منی بی هِوا نی یـِسته تـَه گـَل پی مِشین هِوا هِواری

  74- عاشـُق یَنی آخِری صَبوری جور بیرین مِنه با اِنفِجاری

  75- گـَردی ناکِرا مِزُون کـُو وَختی تـَه پی مِمُونه فـَقِط غـُباری

  ---------------------------------------------------

  76- عِشقی بیدونی هَگیّ و هاده سازواری داره با سَرسِپاری

  77- قـَشِنگـَه حِکاتی مِگی دِربیت هَررو ژینـَه چُندی کولـَه باری

  78- اون ره کـُومِشوبـِه ژین چـَشون گـَل پیدا کـَه مِگی با اِبتکاری

  79- ای دَقـَه مِتژ مِشـَه لـَتیبار ماین دَبیچی سَری ناساری

  80- په یون سَر اَز اونجـُو پی مِگاردن مایَن بـِشیچی تا په چـِناری

  81- باز قوشی واری مِشـَه تا پنـه غیری اِنی کـُو نِدار تـُو کاری

  82- اِنگار کـُواِنـَه ای جا مِنِشته شومِرزه و دامُون و خوآری

  83- تـَبریز و تِرُون , نِکا و شیراز باز شیشـَه مِکـَه مِشـَه تا ساری

  84- هر رو هَمِنـَه , هَمَن بـِساطـَه دورَه نِداره مِثلی ویاری

  85- یا خیرَه بَبا مِگی ای نـُختا ته دِلی بَبـِر پَلی بیگاری

  86- باقی نـَمُونه نـَکِردَه کاری زمین نـَمُونه ای وَختی باری

  87- هَر جادی و جـَمبـِلی کـُو بایَن هَر کاری ماکـَه سَری ناچاری

  88- بیچارا رِوا داره تـَه مارا تـَه پا بَنینه ای وَختی خاری

  89- ای رو بنه ژین پیر , وِلـَه دَسته باریک وابیچی ای چوئی واری

  ----------------------------------------

  90- حِکات دیمی زِفـُونون مِچـِرخه نـَه کاغـَه مِگی نـَه اَسب و گاری

  91- هر کیژَه پی رَد با تـَه حِکاتـَه رِشتـَه نـَکِرَن اَگِر تـَه کاری

  92- هَرکین مِرِسه , مایه خـَبـِر دار هـَرجا تـَه خـَبـِر مِشو با جاری

  93- کِلا بـِدیچـَه , تـُو خـَلقی بنی خـَبـِر مِبـِره با غارّوغاری

  94- دُنیه ماکِره تـَه پی خـَبَردار وَختی مِنینـه سَری چـِناری

  95- تا آخِری ژُو بـِشا حِساب کـَه خـَبـِر بـِرِسا سَری واژاری

  96- اُشتـُر مِگـَه مِبو جا بـِدا ژُو وَختی ژُو بَبـِر سَری مُناری

  ---------------------------------------

  97- دریا مِمُونه ای ذَرَه شونوم بـِشمارچی تـَه عِشقی بی شـُماری

  98- اون سَتـّـَری شـَه مَنـَم مَنـَم پی باعِشقی نِداره سازیگاری

  99- خونی واشیچـَن اَگِر تـَه فِکری ژون په کـَه بَبـِر پَلی بیداری

  100- تـَه یه دَبو کـُو ای جور اَسیره او ماکِره داره اورَه داری

  101- نـَفِس نـَفِسی اِن قـَفِسی رَه بووِر کـَه مِره حـَتـّا بـِه خواری

  102- پَردَه ماکِره اَگِر تـَه دیم پی اِن تـُوئه کـُوماکـَه پَردَه داری

  103- هَرچی کـُو تـَه دَن تـَه قـَدّی قـَدَه دَس دِراز واکـَه چـِناری واری

  104- اِن نـُکتا مِگی بَزُون , هَمیشـَه خورشید دَرَه پَشی شووی تاری

  105- خاکـَه مِکِرَن دونا زِمِستـُون تا کـُو بَنینه بُهار بـِه باری

  106- اَفتو پی تا مَفتو کی بَتژه بـِنِّس چه کِنار ای سایَه ساری

  107- وَختی مِتژه ای مَستی عِشقی ژُو مَنـِرِسَن صه هوشیاری

  ------------------------------------------------

  108- خالمِکـَه کـُو موکون کالـَه زوری کـُشتی مِگیرون با کونـَه کاری

  109- مِگـَن واجـِنون هِلاکی , وَسَه هَرچی بـِبیچون تـَه کـُشتی یاری

  110- عِشقی گوشِکـَه بـّبیچی اِنگار تـَه دِلی پَشی پی آشیکاری

  111- اِنگار دِلـَه دِلی لـُونـَه کِرچش پَروازی رَه دار دِلی جاداری

  112- وَسَه دیگِه اِن پا اون پا کِرچـَه نِوا چـِکِرون , کِرون بیساری

  113- هَرکاری مِزُون اَگِر گیابیت په با بـِه امیدی کِردیگاری

  114- اِن دُنیه وگی , ژُو پَشتـَه دیم کـَه اون دیمه دیمِنده غُصَه داری

  115- وَختی با چـَشونـَه بـِنِوِشچش تـَه دیمی دِلی ای یادیگاری

  116- وَختی کـُو هِوائی بُرمه دِربیت دیگِه بـِبیچه تـُو ژین دُچاری

  117- تـَه کـوکینـَه با بَخون , هَریسَه ای جا پدا کِرچـَه ژین جـِواری

  118- اَلـُون نـَجـِنا , بَجَن تا باتـَن هَنه نـَه بـِه بارَه نـَه بـِه داری

  119- تـَه دا ماکِرون شووِندِروزی مَسین عاشـُوقون سَری مِزاری

  120- روزی بَبو کـُو مِدالی عِشقی سینـَه دوواجـَن با اِفتِخاری

  121- دَستی دِلـَه دَستی ژین بـِتاژَن تیسَه پا دیمی ای سوزَه زاری

  122- اِنقـَدری مِگـَن خـُده پی , عاشُق دِربیش ای یَه عُمری آزیگاری

  123- تا کـُوبَرِسه بـِه عِشقی هُوشتـُون اَلاّ کـُو بـِه حـَقی هَشت و چاری

   

   

   

  ترجمه فارسی عاشقی

   

   

  رحیم – معماریان
   
   
   
   دانلود این فایل فقط برای اعضای سایت می باشد. اگر شما هم می خواهید دانلود کنید، ابتدا در سایت عضو شوید
   
  کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.

   

  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است. .