آخرين اخبار

  زندگی امروزی

  زندگی امروزی

   

  زندگی امروزی
  اکوبس فکرو خیالی دارو             از بسکه من فکر و خیال دارم
  همه شو تا سحري بیدارون          همه شب تا به سحر بیدارم
   
  منزون چه بسازون چه کرون                             نمیدونم چه کنم و چه بسازم
  آنهمه فکرو خیالی کوبرون                           اینهمه فکرو خیال را چه کنم
   
  آن هکاتی اوشونه خشتون گل           این حرفها را دیشب با خیال خود
  ماتن و بورمه بگیت با موگل                       میگفتم وگریه گلویم را می فشرد
   
  آن چه جور عادته دارین هما                       این چه جور عادت است که ما داریم
  کارینه بی سروکارینهمه             براي کار بی سروکاریم ما
   
  هر چی دارین بدوت و بر بیند          هرچه داریم از دوختنی و بریدنی
  هر چی بیروتی و هر چی بیریند                      هرچه فروختنی وهر چه خریدنی
   
  آروئین روز فرنگی پی می                          امروزه روزه از فرنگستان میآید
  چه مبو اي دفه روزي کو، نی           چه میشود اگر روزي نیاید
   
  اون چی هما مسازین اون چی چیه            آنچه ما میسازیم آن چیست
  اي یه در زونکه هما قوه نی یه                     یک سوزن کوچولوهم در قوه ما نیست
   
  هما دستی منگردي کاري                                      از دست ما کاري ساخته نیست
  در پی مون گرهمه جور اوزاري                     اگر داشته باشیم همه انواع ابزار
   
  خارجی یون واسفی چی هما خین                     این فرنگیها خون ما را مکیده اند
  دارون امید خدا گیر به بین                                   من امیدوارم بقه غضب خدا گرفتار شوند
   
  تاجري اي سره ون حمالی ین            تجار یکسره دلالهاي آنها هستند
  رعیتی ین همه ژون حمالی ین                     رعیت هم همه حمالهاي آنها هستند
   
  ان جو ، بی خود موآله واکردن                  در اینجا بیهوده من دهان باز کردنم
  اي هکاتی غلطی ها کردن                            یک حرف غلطی بزبان آوردم
   
  هیچی تقصیر فرنگی ندارن            هیچ فرنگیها مقصر نیستند
  تاجري ان همهجنسی می یارن                             تجار اینهمه جنس وارد میکنند
   
  منو ایون نی یارن بزازي                          نمیگویم ابزار ها جنس )پارچه ( نیاورند
  چره واردمکرن خرازي                           چرا اجناس خرازي وارد می کنند
   
  چرا وارد مکرن سوسوکی              چرا سوسوتک وارد میکنند
  خرسیو اشتري وآهوکی                                خرسها و شترها و آهو را
   
  انچی هایی میارن هفتارون           اینهمه اسباب هفتاد رنگ که میآورندبدون اسم میوره پیسه ونون                      اگر اسم ببرم برایم ننگ وعار است
   
  زون پی می ري نن اي دسته خري             از آنها خریداري می کنند یک دسته احمق
  تا کو وازي هاکرن زیکه زري                       تا بچه ها بازي کنن
   
  ماکرن وازي تا ضایه مبو                            بازي میکنند ووقتی که ضایع شد
  دي هما مایه و سرمایه مبو                         سرمایه ما دود میشود وبهوا میرود
   
  همادارائی ان ري بشی چی                            دارائی ما در این راه بهدر رفته
  هما عمري بیخودي تم به بیچی           عمر ما بخاطر آنها تموم شده
   
  مو عقیده انه تا انجوره              عقیده من این است که تا این اوضاع است
  ان گریکی ناخنی ره واکرین                          و با ناخن (تدبیر) اینگره ها را باز کنیم
   
  آخرین کیژه مگی زحمت بت                    آخرین حرف این است که باید زحمت بکشید
  نه کوهر بدجنسی منت بت                    نه اینکه ازهر بد جنسی منت کشی
   
  مگی زیکون وسی کرد درس پختن             باید بچه ها را فرستاد تا درس بخوانند
  آروئین ملائی پاك بزونن                          و با معلومات امروز آشنا بشوند
   
  همایون خشتون خوو رسنجین            ما هم باید خوب خودمان را وزن کنیم
  نصفی ان تونی زحمت بنجین                      )لااقل ( نصف تن خودمان زحمت بکشیم
   
  نوایین شعري وویکار نبین                                 شعر نگوییم و بیکار نباشیم
  انجو واونجوویکاري ره نشین                       ازبیکاري به این طرف و آن طرف نرویم
   
  بشنو آ "حافظی " جان ان کلیما                 بشنو "حافظی " جان این کلمه را
  توین اگه تو نه لهشبی ناکرا                     اگر تو هم تنه لشی نکنی
   
   
  ایرون اونوقت ترقی ماکري                               ایران آنوقت ترزقی میکند
  دولتون اي سره رویی مبري        وهمه دولتها را از رومیبرد
   

   

  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است. .